×

Koleksiyon Oluşturma

MİLLÎ KÜTÜPHANE KOLEKSİYON OLUŞTURMA

Millî Kütüphane derleme, satın alma, devir, bağış veya değişim yoluyla sağladığı materyalleri gelecek nesillere aktarmak üzere muhafaza etmekte ve araştırmacıların hizmetine sunmaktadır. Millî Kütüphane, kitap, süreli yayın ciltleri ve diğer materyal türlerinden oluşan yaklaşık 1.700.000 adetlik büyük bir koleksiyona sahiptir. Süreli yayınlar koleksiyonunda bulunan gazete ve dergi sayı adetlerini de eklediğimiz takdirde bu sayı 10 milyonu aşmaktadır. 

Millî Kütüphane koleksiyonuna eser ve materyaller aşağıda belirtilen yollarla sağlanmaktadır: 

a) Derleme yoluyla:

Ülkemizin kültürel varlığı ile bilgi birikimini oluşturan fikir ve sanat eserlerinin ülkemizde çoğaltılmış ve yayımlanmış nüshaları ile ikili ya da çok taraflı anlaşmalar uyarınca yurt dışında çoğaltılmış ve yayımlanmış fikir ve sanat eserlerinin etkin, sağlıklı ve eksiksiz bir biçimde toplanması, gelecek kuşaklara aktarılması, elverişli ortamlarda saklanması, korunması, düzenlenmesi ve toplumun bilgi ve yararına sunulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 29.02.2012 tarihli ve 28219 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6279 sayılı “Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu” 29.08.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yine aynı süreçte; yayıncılık alanındaki meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların değerli katkılarıyla hazırlanan “Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Yönetmeliği” 18.08.2012 tarihinde 28388 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Buna göre Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde basılan veya çoğaltılan, özellikleri ilgili kanunda belirtilmiş olan her türlü eser, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında Türkiye’deki kaynaklardan yararlanarak yayımlanmış ve çoğaltılmış eserler bu kanun kapsamında derlenir.

b) Satın alma yoluyla:

Yurt dışında yayınlanan Türkiye ve Türklerle ilgili yayınlar öncelikli olmak üzere çeşitli başvuru kaynakları, nadir basma ve yazma eserler ile güzel sanatlar eserleri satın alınmaktadır.

c) Bağış ve devir yoluyla: 

Çeşitli kişi ve kuruluşlar tarafından yapılan kitap vb. materyal bağışları ve devir edilmesi uygun bulunan eserler kabul edilmektedir. 

d) Değişim yoluyla: 

Türkiye Cumhuriyeti ile çeşitli ülkeler arasında hazırlanan kültürel değişim programları ile kütüphaneler arası işbirliği çerçevesinde yurt dışındaki kütüphane, Türkoloji enstitüleri ve çeşitli kuruluşlarla karşılıklılık ilkesi uyarınca yayın değişimi yapılmaktadır.